Wat is de planning?

De huidige fase is de onderzoeksfase en daarin vindt het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek plaats. Deze wordt naar verwachting in juni afgerond. De resultaten worden met het bestuur van de Verenigingen van Eigenaars (VvE) besproken. Elk bestuur bepaalt vervolgens haar eigen vervolgstap. Het bestuur kan ervoor kiezen de resultaten voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Tijdens de ALV van de VvE wordt besloten of er een vervolgstap wordt gezet voor die VvE of dat het wordt gestopt. Als de VvE ervoor kiest om een vervolgstap te zetten dan bepaalt de vergadering zelf het tempo. Om een richting te geven aan wat de planning zou kunnen zijn; onderzoeken 2020 à ontwerpen 2020/2021 à aannemer contracteren 2021 à uitvoeren werkzaamheden 2021/2022. 

In welke fase zitten we nu?

De huidige fase is de onderzoeksfase. Deze fase is gestart in het eerste kwartaal van 2020. Het ingenieursbureau Segon gaat een bouwkundig onderzoek uitvoeren, onze energieconsumptie onderzoeken en ons Meerjarenonderhoudsplan verifiëren. Met deze data krijgen zij een goed beeld van de staat van onze flats en welke verduurzamingsstappen er kunnen worden genomen.

De voorgaande fase was de initiërende/ oriënterende fase en deze is afgerond met de opdracht voor het ingenieursbureau Segon .

Welke fases komen er mogelijk na?

Ontwerpen: in deze fase wordt er dieper ingegaan op de technische vraagstukken, de uitwerking van de verduurzamingsstappen en het esthetische ontwerp. Deze fase wordt afgerond met een esthetisch en een technisch ontwerp.

De financiële ruimte van de Verenigingen van Eigenaars (VvE) wordt in deze fase ook onderzocht. Er zal een schatting worden gemaakt van de kosten en de baten. De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal per fase worden gevraagd of er naar de volgende fase kan worden gegaan, of er wijzigingen moeten worden aangebracht of dat het traject wordt gestopt. Het is mogelijk om deze fase op te splitsen in twee fases, eindigende met een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp.

Aannemer contracteren: met de ontwerpen in de hand worden markpartijen gevraagd om een aanbieding te doen. Als de aanbiedingen binnen het budget van de VvE vallen wordt er een aannemer gekozen.

Uitvoeren werkzaamheden: in deze fase wordt de planning met de aannemer vastgesteld en wordt het werk uitgevoerd.

Tijdens de ALV van de VvE wordt per fase besloten of er een vervolg stap wordt gezet voor die VvE of dat er veranderingen in het voorstel moeten worden uitgevoerd of dat het wordt gestopt. In deze fasering is er uitgegaan van een integrale aanpak van de verduurzaming. Het is ook mogelijk dat de verduurzamingsstappen los van elkaar worden uitgevoerd. Dan wordt er per verduurzamingsstap bovenstaand traject doorlopen. Deze afweging wordt aan het einde van de onderzoeksfase gemaakt.

Wanneer is er inspraak? Er zijn verschillende mogelijkheden om inspraak te hebben in de plannen:

  • Tijdens de ALV is het mogelijk om vragen of opmerkingen over de duurzaamheidscommissie en het proces te stellen. Indien er een besluit van de VvE wordt gevraagd zullen de stukken voorafgaand worden meegestuurd. Het is wenselijk om dan de vragen voorafgaand al te stellen aan het bestuur zodat deze tijdens de ALV zo volledig mogelijk kunnen worden beantwoord.
  • Via deze website kan er een vraag, opmerking of suggestie worden achtergelaten. De duurzaamheidscommissie zal deze vervolgens beantwoorden, meenemen in het proces of verwerken op de website.

Is er al iets besloten? Op dit moment is er besloten dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Daarna wordt er een voorstel gemaakt over hoe de duurzaamheidscommissie denkt dat het verder zou moeten gaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er worden besloten of de vervolgstap wordt gezet voor die VvE of dat er veranderingen in het voorstel moeten worden uitgevoerd of dat het wordt gestopt.

Hoe gaat de flat eruit zien? Afhankelijk van de verduurzamingskeuzes die worden gemaakt zal het uiterlijk van de flat (gedeeltelijk) veranderen. Hoe het er uit gaat zien zal afhangen van de keuzes die in de Algemene Ledevergadering worden gemaakt.

Gaat het mij (veel) geld kosten? De duurzaamheidscommissie heeft het ingenieursbureau Segon de opdracht gegeven om naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een voorstel te doen voor een (bijna) budget neutrale investering. Het is ook mogelijk dat de maandlasten omlaaggaan. Aan het einde van de onderzoeksfase is dit duidelijk.

Ik heb ideeën! Stuur ze op!